ElfE: Offenes Kodieren

Merkblatt: Auswertung der Interviewtranskripte

Schritt 1: Offenes Kodieren

Merkmale

FP2G.net
Themenfelder: Forschungsmethodik (Leitfaden- Interviews, Auswertung, Forschungsfrage)