ElfE: Qualitative Forschungsmethoden

Merkblatt: 

Überblick: Ausgewählte qualitative Forschungsmethoden

Merkmale

FP2G.net
Themenfelder: Forschungsmethodik (Leitfaden- Interviews, Auswertung, Forschungsfrage)