ElfE: Checkliste zur Überprüfung der Forschungsfrage

Checkliste: Forschungsfrage gemeinsame erarbeiten

Merkmale

FP2G.net
Themenfelder: Forschungsmethodik (Leitfaden- Interviews, Auswertung, Forschungsfrage)